Stanovy Asociace polio

Preambule

U příležitosti 50. výročí vymýcení poliomyelitis anterior acuta (poliomyelitidy, dětské obrny) v Československu byl v lázeňském městě Janských Lázních v roce 2010 instalován model polioviru jako vzpomínka na všechny postižené a na ty, kteří jim v jejich těžkém údělu obětavě pomáhali.

První epidemie dětské obrny v ČSR vznikla v roce 1939, k největší došlo v roce 1948, kdy onemocnělo více než 2000 osob. Do roku 1960 byl celkový počet osob s chronickými následky po dětské obrně 12 až 13 tisíc. Na jaře 1957 se v ČSR uskutečnilo očkování dětí třemi dávkami inaktivované vakcíny od doktora Salka, které zastavilo rozvoj této epidemie. V roce 1960 bylo realizováno celostátní očkování Sabinovou živou vakcínou, 94 % dětí do 15 let věku. Československo se tak roku 1960 stalo prvou zemí na světě, kde byl přerušen proces šíření divokých poliovirů v populaci, a poliomyelitida byla eradikována. Poliomyelitida, vyřešena likvidací nákazy, za sebou nechala na dlouhá léta chroniky s postižením různého druhu a stupně, neboť nebyly zlikvidovány následky bývalých epidemií a výskytů.

V posledních letech bylo prokázáno, že i několik desetiletí po odeznění akutního stádia nemoci dochází u postižených k výrazným opožděným následkům; objevuje se soubor potíží, které jsou souhrnně označovány jako postpoliomyelitický syndrom (PPS). Předpokládá se, že z tisíce poliomyelitiků, dnes již seniorů, žijících v ČR, je postiženo PPS asi 70 %.

Po vymýcení se poliomyelitis anterior acuta v Československu dostala na okraj zájmu. Právě proto vzniklo v roce 1990 občanské sdružení, dnes spolek, Asociace polio, která si předsevzala hájit a prosazovat zájmy poměrně početné skupiny invalidních občanů, pořádat konference, kulturní festivaly, podporovat rekondice, pořizování pomůcek a zprostředkovávat co nejširší informace na webových stránkách www.polio.cz a v časopise Zpravodaj. Asociace polio je dobrovolná zájmová organizace s působností v celé České republice, sdružuje zejména občany s nemocí poliomyelitis anterior acuta, s postižením poliomyelitickým syndromem, a je otevřena i jejich rodinným příslušníkům a příznivcům.

K dosažení svých záměrů spolek spolupracuje s dalšími organizacemi zdravotně postižených, se státními institucemi, soukromými podniky a jednotlivci, navazuje a udržuje zahraniční styky. V současné době velkých společenských změn ve světě se ukazuje, že Asociace polio může být i významným pomocníkem státu, např. při propagaci očkování proti poliomyelitidě. Proto navázal spolek trvalejší kontakt se Státním zdravotním ústavem, především s oddělením epidemiologie infekčních nemocí.

Kapitola 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
    Článek 1. 
    Úvodní ustanovení 
1. Asociace polio (dále také jen AP), spolek, je samosprávný dobrovolný svazek fyzických osob, postižených následky poliomyelitidy, založený k uspokojování a ochraně jejich zájmů, vyplývajících z tohoto postižení.
2. AP je spolek.
3. K lepšímu zajištění účelu, uvedeného v bodě 1., může AP spolupracovat s jinými spolky či orgány, resp. stát se jejich členem, může do nich volit a delegovat své zástupce. 
 
    Článek 2. 
    Název a sídlo
    Název: Asociace polio 
    Sídlo: Jabloňová 2891/2, 106 00 Praha 10.
 
    Článek 3. 
    Předmět činnosti 
   Hlavním předmětem činnosti je hájení a prosazování zájmů osob, uvedených v článku 1., bodě 1. Stanov, zejména zajišťování specifických informací, souvisejících s uvedeným postižením, organizování sociálních, rehabilitačních, společenských, kulturních, sportovních a jiných akcí a organizování vzájemné pomoci.
 
Kapitola 2
ČLENSTVÍ V AP
 
    Článek 4. 
    Vznik členství 
1. Členem AP se může stát fyzická osoba starší 18 let, zdravotně postižená podle článku 1. bodu 1. Stanov, nebo pomáhající takto zdravotně postiženým či s nimi sympatizující. 
2. Členství vzniká rozhodnutím výboru o přijetí na základě členské přihlášky, jsou-li splněny podmínky vzniku členství a zaplacen členský poplatek pro příslušný rok. 
3. Zamítavé rozhodnutí výboru bude žadateli doručeno písemně s uvedením důvodu na adresu, uvedenou v přihlášce. Žádost o přijetí může výbor odmítnout i v případě, že uchazeč již dříve vyvíjel činnost, která je v rozporu s právními předpisy či se zájmy a cíli AP nebo jednal proti dobrým mravům.
 
    Článek 5. 
    Zánik členství 
1. Členství v AP zaniká: 
    a) vystoupením, 
    b) vyloučením, 
    c) úmrtím člena, 
    d) zánikem AP.
 
    Článek 6. 
    Vystoupení člena z AP 
1. Člen může z AP vystoupit písemným oznámením, zaslaným AP poštou či předaným osobně k rukám některého ze členů výboru. 
2. Členství zaniká dnem, kdy bylo oznámení AP doručeno nebo pozdějším dnem, uvedeným v tomto oznámení.
 
    Článek 7. 
    Vyloučení člena z AP 
1. AP může vyloučit člena, který závažným způsobem nebo opětovně jednal proti dobrým mravům či zájmům AP, nebo hrubě porušil její stanovy a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě AP. Výzva se nevyžaduje, nelze-li následek odčinit, nebo pokud toto jednání způsobilo AP zvlášť závažnou újmu. 
2. Návrh na vyloučení člena může podat s uvedením důvodu kterýkoli člen výboru. 
3. O vyloučení člena rozhoduje výbor. Rozhodnutí o vyloučení bude členu doručeno na adresu, uvedenou v seznamu členů, případně předáno některým ze členů výboru osobně proti podpisu. 
4. Vyloučený člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení písemně navrhnout, aby rozhodnutí výboru o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní a revizní komise. Tato komise zruší rozhodnutí o vyloučení, pokud vyloučení odporuje zákonu nebo stanovám.
 
    Článek 8. 
    Práva a povinnosti členů 
1. Není-li dále stanoveno jinak, má každý člen zejména právo: 
    a) účastnit se veškeré činnosti AP, 
    b) být orgány informován o všech otázkách, souvisejících s činností AP, 
    c) být přítomen na jednání orgánů, na kterých se jedná o jeho osobě, 
    d) předkládat orgánům návrhy, podněty a připomínky k činnosti a k vedení AP. 
2. Není-li dále stanoveno jinak, má člen zejména povinnost: 
    a) dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy, budou-li přijaty, 
    b) plnit usnesení orgánů AP, 
    c) platit řádně členské příspěvky. 
3. Členové AP mají právo hlasovat na shromáždění všech členů a být voleni do orgánů AP, nejde-li o čestné členy či členy neaktivní. 
4. V případě, že člen neuhradí řádně členské příspěvky, stává se pro příslušný rok tzv. neaktivním členem, který nemá právo do doby jejich úhrady požívat výhod členství (organizované akce, slevy apod.), nemůže dále hlasovat na shromáždění všech členů, nemůže být zvolen do orgánů AP, předkládat jim návrhy, podněty a připomínky či vyjádřit členům orgánů nedůvěru, nepodílí se na likvidačním zůstatku v případě zrušení AP. 
5. Výbor může udělit čestné členství fyzickým osobám, které sympatizují s činností AP a svým jednáním významně pomohly prosadit jeho účel. Čestný člen nemůže hlasovat na shromáždění všech členů, nemůže být zvolen do orgánů AP, nemůže vyjádřit členům orgánů nedůvěru, není povinen platit zápisné ani členský příspěvek a nepodílí se na likvidačním zůstatku v případě zrušení AP.
 
    Článek 9. 
    Seznam členů 
1. AP vede neveřejný seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí člen výboru, výborem k tomu pověřený. Do seznamu se zapisuje alespoň: 
    a) jméno, příjmení člena a datum jeho narození, 
    b) údaj o tom, zda se jedná o čestného člena, 
    c) adresa trvalého pobytu, která je současně adresou pro doručování; požaduje-li člen doručení na adresu odlišnou od místa trvalého pobytu, je povinen sdělit ji AP; v takovém případě bude seznam členů obsahovat kromě adresy trvalého pobytu i adresu, určenou členem pro doručování, 
    d) adresa elektronické pošty, pokud ji člen sdělí a telefonní číslo, 
    e) den vzniku a zániku členství.
2. Člen AP je povinen oznámit a prokázat výboru každou změnu údajů, evidovaných v seznamu členů, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Člen výboru k tomu pověřený dle bodu 1. tohoto článku je povinen provést zápis této změněné skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude prokázána.
 
Kapitola 3 
ORGANIZACE AP 
 
    Článek 10. 
    Orgány AP
1. Orgány AP jsou: 
    a) výbor, 
    b) shromáždění všech členů (dále také jen shromáždění),
    c) kontrolní a revizní komise.
 
    Článek 11. 
    Společná ustanovení o orgánech AP 
1. Členem výboru či kontrolní a revizní komise může být pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která je bezúhonná podle zák. č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upravujících živnostenské podnikání.
2. Členové výboru a kontrolní a revizní komise vykonávají funkci osobně. Člen výboru může písemně zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena výboru, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval. Toto zmocnění je nutno doručit k rukám předsedajícího před zahájením schůze výboru. 
3. Členství ve výboru je neslučitelné se současně vykonávanou funkcí člena kontrolní a revizní komise.
4. Výbor i kontrolní a revizní komise rozhoduje ve sboru, a to usnesením. Každý člen má při hlasování jeden hlas.
5. Výkon funkce člena výboru či kontrolní a revizní komise počíná ode dne zvolení nebo ode dne, který byl při volbě určen jako počátek výkonu funkce.
 
    Článek 12. 
    Výbor 
1. Výbor je výkonným orgánem shromáždění. 
2. Výbor je statutárním orgánem AP, který navenek zastupuje předseda výboru, v době jeho nepřítomnosti pak některý z místopředsedů. Písemné právní jednání podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti některý z místopředsedů výboru, pověřený k tomu výborem. Týkají-li se písemná právní jednání disponování s peněžními prostředky na účtech peněžních ústavů, podepisují je předseda, hospodář, místopředseda. 
3. Běžný chod AP a činnost výboru řídí předseda výboru. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje výborem určený místopředseda. 
4. Výboru náleží veškerá působnost, kterou Stanovy nesvěřují kontrolní a revizní komisi či shromáždění členů AP. Do působnosti výboru patří zejména:
    a) řízení a organizování běžné činnosti, 
    b) rozhodování o změně Stanov,  
    c) přijímání vnitřních předpisů AP a jejich změn, 
    d) rozhodování o výši zápisného, o výši členského příspěvku případně dalších platbách členů nad rámec členského příspěvku, 
    e) schvalování základních zásad hospodaření, 
    f) schvalování účetní závěrky po kontrole kontrolní a revizní komise,     
    g) schvalování návrhu činnosti na příští období, 
    h) schvalování návrhu hospodaření a rozpočtu pro příští období, 
    i) přijímání nových členů, 
    j) rozhodování o žádosti člena o poskytnutí příspěvku na výdaje, související s předmětným zdravotním postižením,
    k) rozhodování o vyloučení členů, 
    l) rozhodování o udělení čestného členství, 
    m) rozhodování o účasti AP v jiných právnických osobách, sdružujících subjekty s obdobným zaměřením a o zrušení této účasti, 
    n) kooptace chybějících členů výboru do nejbližšího shromáždění, 
    o) rozhodování o dalších záležitostech, které nejsou v kompetenci jiných orgánů. 
5. Členové výboru jsou voleni výborem z řad členů AP na 5 let. 
6. Výbor je patnáctičlenný. Je schopen usnášení za přítomnosti alespoň sedmi členů. Rozhodnutí musí být přijato nadpoloviční většinou přítomných. 
7. Výbor volí z řad svých členů předsedu a tři místopředsedy a z této funkce je odvolává. Při volbě a odvolávání předsedy a místopředsedy dotyčné osoby nehlasují. 
8. Člen výboru může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením, které předá osobně nebo doručí poštou či elektronickou poštou předsedovi či některému z místopředsedů výboru; výkon funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení, nerozhodl-li výbor v odůvodněném případě o jeho zániku k jinému okamžiku. Podanou rezignaci lze vzít zpět pouze v případě, že s tímto zpětvzetím udělí souhlas ostatní členové výboru. 
9. Člen výboru může být z funkce výborem odvolán. 
10. Výkon funkce člena výboru končí dále v případě, že mu vysloví písemně k rukám kontrolní a revizní komise nedůvěru alespoň jedna pětina všech aktivních členů AP. Výkon funkce tomuto členu končí dnem, kdy mu výbor doručí písemné sdělení o ukončení jeho funkce, a to jeho osobním předáním nebo poštou na adresu, uvedenou v seznamu členů. V takovém případě výbor doplní nového člena výboru do nejbližšího shromáždění všech členů. 
11. V případě, že v průběhu výkonu funkce výboru dojde k poklesu počtu jeho členů pod sedm a výbor tak není s to vykonávat svou působnost po dobu delší než dva měsíce, volí zbývající členy výboru shromáždění členů. Shromáždění svolají bez zbytečného odkladu zbývající členové výboru. Pokud tak neučiní, je oprávněna toto shromáždění svolat alespoň jedna pětina členů AP s hlasovacím právem, a to na náklady AP; na toto shromáždění přechází působnost výboru. V působnosti shromáždění je rovněž zvolení nových členů výboru. Působnost shromáždění jako nejvyššího orgánu AP končí v tomto případě zvolením nových členů výboru, pokud nerozhodlo shromáždění zároveň o změně Stanov, která by působnost jednotlivých orgánů upravila jinak. Ustanovení § 247 odst. 2 občanského zákoníku tím není vyloučeno s tím, že oprávnění svolat shromáždění podle tohoto ustanovení má alespoň jedna pětina členů AP s hlasovacím právem, není-li výbor schopen vykonávat svou působnost podobu delší než dva měsíce.
 
    Článek 13. 
    Jednání a rozhodování výboru 
1. Výbor se schází podle potřeby. 
2. Schůzi výboru svolává předseda výboru. Neučiní-li tak v případě potřeby, svolá ji některý z místopředsedů nebo další člen výboru.
3. Schůze výboru se svolává doručením písemné pozvánky nebo elektronickou poštou na adresu, uvedenou v seznamu členů. Členům výboru, u kterých není tento způsob doručení možný, bude pozvánka předána osobně, případně bude doručena poštou na adresu, uvedenou v seznamu členů. Výbor se všemi hlasy může usnést na jiném způsobu svolání. Výbor doručí pozvánku i kontrolní a revizní komisi.   
4. O průběhu jednání výboru pořídí výborem zvolený zapisovatel zápis. Pokud je rozhodnutí usnesením výboru přijato, ačkoli některý z členů hlasoval proti návrhu, na žádost nesouhlasícího člena zapisovatel zaznamená v zápise spolu s jeho stanoviskem i důvod nesouhlasu. 
5. Výbor informuje o obsahu přijatých rozhodnutí všechny členy AP na internetových stránkách AP a ve Zpravodaji.
6. Členové výboru mohou hlasovat i s využitím technických prostředků. Za rozhodování na schůzi s využitím technických prostředků se považuje i hlasování takovým způsobem, že členové výboru odevzdají své hlasy písemně před konáním schůze (korespondenční hlasování). Podmínky výkonu hlasovacích práv pomocí technických prostředků určí výbor svým rozhodnutím a uvede je v zápise z jednání schůze výboru. Tyto podmínky musí být schváleny všemi členy výboru. 
7. Výbor může přijímat rozhodnutí i mimo schůzi způsobem „per rollam“ (na jedné či více listinách, které obsahují označení záležitosti, k níž je vyjádření nebo souhlas vydáván, datum a podpisy členů výboru, v nadpoloviční většině hlasujících). V takovém případě předseda výboru či jeho jiný k tomu pověřený člen rozešle (předá proti podpisu) členům výboru návrh usnesení s výzvou k písemnému vyjádření s uvedením lhůty, v jaké tak členové výboru mají učinit. Tato lhůta k vyjádření činí 15 dnů od doručení návrhu. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena výboru s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině, obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. 
8. Nebude-li ve lhůtě podle bodu 7. doručeno výboru vyjádření, platí, že člen výboru s návrhem nesouhlasí. 
9. Výbor informuje o obsahu přijatých rozhodnutí všechny členy AP na internetových stránkách AP. 
10. Výbor je odpovědný za uchování všech zápisů z jednání výboru. Po ukončení funkčního období je výbor povinen předat kompletní soubor zápisů s přílohami novému výboru.
 
    Článek 14. 
    Shromáždění všech členů
1. Shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem AP. 
2. Výbor svolá shromáždění všech členů v případě potřeby, nejméně 1x do roka. Do působnosti členské schůze patří: 
    a) volba členů výboru, 
    b) odvolání členů výboru před uplynutím jejich volebního období, 
    c) schválení hospodaření výboru za příslušné období, 
    d) schválení návrhu na finanční plán na příští období, 
    e) schválení výroční zprávy za uplynulé období, 
    f) volba členů kontrolní a revizní komise,
    g) rozhodování o zrušení AP a jeho likvidaci či jeho přeměně, 
    h) rozhodnutí o osobě likvidátora. 
3. Člen se může nechat při hlasování zastoupit jiným členem nebo jinou osobou na základě písemné plné moci. 
4. Shromáždění všech členů je schopno usnášení za přítomnosti alespoň jedné čtvrtiny členů s hlasovacím právem. 
5. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů s hlasovacím právem. 
6. Není-li shromáždění na svém zasedání schopno se usnášet, může výbor nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat shromáždění na náhradní zasedání. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání shromáždění předtím svoláno. 
7. Na náhradním zasedání může shromáždění rozhodovat jen o záležitostech, zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může být přijato za účasti nejméně jednoho sta členů s hlasovacím právem, k přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů s hlasovacím právem. 
8. Na postup při svolání shromáždění všech členů a postup při jejím jednání se použijí přiměřeně ustanovení § 248 až 257 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pokud stanovy jednotlivé otázky neupravují jinak.
9. Výbor, případně osoba, oprávněná ke svolání shromáždění, může rozhodnout o použití rozhodování členské schůze mimo zasedání. Tímto způsobem lze rozhodovat o všech záležitostech. Pro postup při tomto rozhodování se použijí analogicky ustanovení zmíněného NOZ s tím, že výsledek rozhodování svolavatel oznámí na internetových stránkách AP. Pro přijetí rozhodnutí je nutný souhlas alespoň jedné čtvrtiny všech členů AP s hlasovacím právem. 
 
    Článek 15. 
    Kontrolní a revizní komise
1. Kontrolní a revizní komise je revizním a kontrolním orgánem v hospodářských a dalších vnitřních záležitostech AP. Je zcela nezávislá a ze své činnosti je odpovědná pouze shromáždění členů.
2. Kontrolní a revizní komise sestává ze tří členů. Je volena i odvolána shromážděním členů na období shodné s volebním obdobím výboru. Členy této komise nesmějí být členové výboru. Předsedu, který se zúčastňuje schůzí výboru bez hlasovacího práva, volí členové kontrolní a revizní komise individuálně.
3. Kontrolní a revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost. Zjistí-li kontrolní a revizní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené stanovami.
4. V rozsahu působnosti kontrolní a revizní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
5. Po skončení kalendářního roku kontrolní a revizní komise přezkoumává a schvaluje účetní uzávěrku finančního hospodaření AP.      
     
Kapitola 4 
HOSPODAŘENÍ  
 
    Článek 16.
    Hospodaření AP 
1. Majetek AP slouží výhradně k účelům, které jsou v souladu s cílem jeho činnosti. 
2. Zdrojem majetku AP jsou zejména: 
    a) členské příspěvky, 
    b) jiné platby členů, pokud o nich bude rozhodnuto výborem, 
    c) dotace a příspěvky, 
    d) dary fyzických a právnických osob, 
    e) dědictví. 
3. O využití majetku rozhoduje výbor v souladu s potřebami členů. S peněžními prostředky AP hospodaří výbor podle jím sestaveného rozpočtu. 
4. O výši členských příspěvků rozhoduje výbor. Na žádost člena může výbor výjimečně ze závažných důvodů členský příspěvek snížit, prominout nebo povolit jeho úhradu ve splátkách. V takovém případě nezíská dotyčný člen postavení neaktivního člena. 
5. Pří zániku členství v průběhu kalendářního roku se zaplacený členský příspěvek nevypořádává. 
6. Členové neručí za závazky AP.
 
Kapitola 5 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
    Článek 17. 
    Zrušení AP
1. O zrušení AP rozhoduje shromáždění všech členů. 
2. Na likvidačním zůstatku se podílejí všichni členové AP s výjimkou čestných členů a členů neaktivních. Podíly všech členů jsou stejné. 
 
    Článek 18. 
Náležitosti, které jsou obsahem těchto stanov, mohou být podrobněji upraveny dalšími interními předpisy AP.
 

 

1. 8. 2017 per rollam schváleno členy Asociace polio

1. 3. 2018 zapsáno ve Sbírce listin Veřejného rejstříku

 

 


Kontakt

Sekretariát

Jaroslava Šebestová
Jabloňová 2891/2
106 00 Praha 10


Mobil: 728 119 174


Štítky

  1. EPU

Asociace polio

IČO

00570656

DIČ

CZ00570656

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Praha 4

Číslo účtu 

80413349/0800

Datová schránka

acans49


Sídlo Asociace

Sídlo Asociace

Jabloňová 2891, 10600 Praha 10

Více

—————Sídlo Asociace

Sídlo Asociace

Jabloňová 2891, 10600 Praha 10

Více

—————